آموزش خیاطی با متد آسان

بالاتنه جلو

A-B)از سر گودی گردن 12سانت(باز شو یقه ) پایین می آییم

C-D)گوشه گردن 2-6 سانت جلو می رویم

ازنقطه D سانت3-4 با گونیا یک خط قائمه می کشیم

از نقطه B سانت2 با گونیا یک خط قائمه می کشیم واین دو خط B-D) را به هم هلال می کنیم

سجاف جلو:

این الگو نیاز به سجاف جلو و پشت دارد.

از نقطه یB سانت3-4 پایین می آییم N

از نقطه یDسانت3-4 داخل می شویم Mبعد MوN را به هم وصل می کنیم

بالا تنه پشت:

T-K) از گوشه گردن 2-6 سانت داخل می شویم

نکته:هر چقدر از گوشه ی گردن داخل شودیم 1 سانت کم می کنیم و از پشت گردن پایین می آییم

M-K)از پشت گردن 1-5 سانت پایین می آییم

ازنقطه Kسانت2 با گونیا قائمه می کشیم

از نقطهMسانت2 با گونیا خط قائمه می کشیم و M-K)را به هم هلال می کنیم.


سجاف بالاتنه پشت

از نقطهKسانت 3-4 داخل می شویم

از نقطه Mسانت 3-4 پایین می آییم و بعد Mرا به K هلال وصل می کنیم


یقه گرد جلو باز :

برای دکمه خور بالا 1 سانت از گوشه ی گردن و پایین آن 2 سانت

A-F)از گوشه ی گردن 0.5-2 سانت گشادی می دهیم

ازگودی گردن نقطه Bباز شو یقه را پایین می آییم C

از نقطه Fسانت 2 خط قائمه می کنیم از نقطه یCسانت2 خط قائمه می کنیم بعد آن دو نقطه C-F)را به هم هلال می کنیم

سجاف جلو:

از سر شانه 3-4 سانت از پایین لباس 6 سانت داخل می شویم و بعد موازی با دکمه خور بالا می آییم

و بعد کج به سر شانه وصل می کنیم

نکته:

یقه گرد برای افراد ی که گردن کشیده دارند          یقه هفت : برای افرادی که گردن کوتاه و چاق دارند

الگوی پشت:

M-R از گوشه گردن 2-0.5 )سانت داخل می شویم

N-Fاز پشت گردن 0.5-1) سانت پایین می آییم بعد نقاط Rرا به Fهلال وصل می کنیم

سجاف پشت:

از نقطه Rسانت3-4 داخل می شویم

از نقطه Fسانت3- 4 پایین می آییم و به هم وصل می کنیم


+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ساعت 11  توسط alis |