آموزش خیاطی با متد آسان

یقه قایقی بسته :

جلو:

نقطه Aگودی گردن 2-3 سانت پایین می آییم نقطه Cمی نامیم

روی سرشانه 3-5 سانت جلو می رویم D از نقطه ی Cسانت 3-4 با گونیا قائمه جلو می رویم و بعد هلال

به Dوصل می کنیم جلو باز فقط دکمه خور اضافه می شود

پشت:

سرشانه 3-5 سانت جلو می رویم گودی گردن 1-2 سانت پایین می آییم و این خط را قائمه 4-5 سانت

جلو می رویم و بعد هلال می کنیم

سجاف:

سرشانه 3-4 سانت و گودی گردن 3-4 سانت ولی جلو باز دم لباس 6 سانت و سرشانه 3-4 سانت به هم می رسانیم

یقه قایقی باز :

جلو:

نقطه Aگودی گردن 3-5 سانت پایین می آییم و Dمی نامیم از Dسانت 4-5 جلو می رویم گوشه گردن

قسمت سرشانه Bبعد دم حلقه آستین را 1 سانت می زنیم و از این نقطه به بعد Cمی نامیم 2-3 سانت

جلو رفته و Eمی نامیم و بعد هلال Eرا به D وصل می کنیم

نکته:

در یقه های باز یا یقه های که اپل ندارند 1 سانت کم می کنیم که افتادگی سرشانه درست شود

1 سانت از سرشانه کم می کنیم هم جلو هم پشت

پشت:

نقطه ی Fسانت 2-3 جلو می رویم Gمی نامیم از Wسانت 3-5 پایین می آییم Hمی نامیم از نقطه H

4-5 سانتجلو می رویم بعد هلال می کنیم

سجاف:

از سرشانه 1-2.5 سانت و از گودی گردن 3-4 سانت هلال می کنیم+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ساعت 15  توسط alis |