آموزش خیاطی با متد آسان
آستین لاله :

کلاهک آستین تقسیم به 3 می کنیم  یک سوم های اول را جدا می کنیم از نقطه Mبه R و از نقطه ی Mبه Tخط

M-Nرا به 3 تقسیم می کنیم از N به O علامت می زنیم از N به F وN به E که دم آستین هست هم تقسیم به

3 می شود بعد Eبه O و R به صورت هلال وصل می شود F وO وTهم به این صورت است بعد نقطه های مثلا

(M-T-O-F-B-R-C ) را رولت می کنیم و چپ را از الگو در می آوریم دوخت این آستین لاله قسمت پشت روی

جلو قرار می گیرد.

آستین فرانسوی:

از قد آستین نصف می شود خط آرنج بدست می آید الگو به دو قسمت تقسیم شده شماره 1 را اوازمان

می دهیم (یعنی :کاپ آستین را 3 سانت جداکرده بعد از پایین به بالا می چینیم و بعد اوازمان 3-5 سانتی

می دهیم و تیکه شماره 2 را همان گونه روی پارچه می اندازیم در این مدل باید طوری این آستین دوخت

شود که چین آن روی بازوان شخص بیفتد بعد تکه دوم را به آن وصل می کنیم این مدل بیشتر بلند دوخت

می شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ساعت 9  توسط alis |