آموزش خیاطی با متد آسان
یقه ایستاده : شیب دار - ساده(فرنچی -سه سانتی - آخوندی - سرداری -قفقازی- ژاپنی )یقه خر گوشی

یقه سورچی -یقه پایه دار (مردانه)- یقه شکاری

مشخصات یقه های ایستاده

اولا یقه های ایستاده ا انتها می توانند روی هم بروند 2 یقه های ایستاده می توانند تا قبل از دکمه خور قرار گیرند

سجاف این نوع یقه ها فقط از لبه پارچه 3-4 سانت به الگو اضافه می شود باز شوی یقه هم ندارند

یقه ایستاده (ساده)

دکمه خور 1سانت بالا 2سانت پایین می دهیم برای رسم یقه ابتدا دور تا دور گودی پشت را اندازه زده نقطه

A-B یک خط صاف می کشیم در قسمت جلو اگر یقه روی هم رود کل یقه را اندازه می زنیم و اگر تا قبل دکمه

خور بود از 2سانتی علامت می زنیم هر عددی بود دنباله پشت آن خط را ادامه می دهیم نقطهK یا H-B

می نامیم هر سه نقطه را به اندازه ی 3-4.5 سانت بالا می رویم و یک مستطیل درست می کنیم

نکته:هر چه گردن کوتاه تر باشد عدد آن کمتر و هر چه گردن بلندتر  باشد عدد بیشتر می شود

از قسمت بالا نقطه P می توانیم یک نیم ساز رسم کنیم که بالایه یقه گرد در بیاید می توانیم هم همین

گونه که هست باشد (0.5-2 میلی) نیم ساز از نقطه Kیا H سانت 0.5 بالا می رویم و به نقطه Bهلال

می کنیم .

یقه ایستاده (شیب دار)

یقه شیب دار از شالوده ی یقه ایستاده ساده بدست می آید یعنی اول باید یقه ایستاده ساده را بکشیم

و بعد یقه شیب دار را رویش پیاده کنیم به تعداد 4 یا 5 تا پنس 0.5 سانتی یا 4 میلی می گیریم دو تا پشت

یکی روی سرشانه ویکی هم قسمت جلو پنس باید گرفت C-Aرا روی دولای بسته 2 عدد برش می زنیم


+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/03/27ساعت 13  توسط alis |