آموزش خیاطی با متد آسان
 مردانه (پایه دار)

مشخصات :1- سجاف 3 سانتی 2- جادکمه آن 4-5 سانت پایین تر از یقه می باشد 3- باز شو یقه ندارد

4- وصل یقه تا آخر دکمه خور می باشد 5- بین یقه و پایه دوخت می خورد (بعضی وقت ها)

رسم یقه :

نقطه A-B دور گردن پشت A-C دور گردن جلو تا دکمه خور پایه یقه 2.5-3.5 سانت بالا  می رویم از هر سه نقطه

بالا میرویم از نقطه C سانت 0.5 می رویم بالا و هلال به نقطه Aوصل می کنیم از نقطه M سانت 2 داخل

می شویم (نقطه T) از سه نقطه T-F-E هر اندازه برای پایه یقه رفتیم 1 سانت بیشتر بالا می رویم

3.5-4.5 از نقطه O یک سانت جلو و یک سانت بالا می رویم و بعد به S وصل می کنیم برای بیرون رفتن

2-0.5 بالا رفتن 4-0.5 سانت از نقطه Mیک نیم ساز 0.5 سانتی هلال می کنیم

یقه شکاری :

مشخصات : 1- تا قبل دکمه خور وصل می شود یا تا وسط یقه 2- باز شو یقه دارد 3- سجاف جلو و پشت

دارد 4- می توان سجاف پشت نداد و پس دوز کرد

رسم یقه:

نقطه B-A هلال پشت گردن B-C هلال جلو پهنای یقه 8-6 سانت از هر سه نقطه بالا می رویم از نقطه C

0.5 سانت بالا می رویم و به نقطه B هلال وصل می کنیم از نقطه F سانت 3.5 جلو می رویم

و 4.5 بالا می رویم در این یقه تیزی هم می توان داد به سمت بیرون باشد هم می توان به سمت بالا

دلخواه است


+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ساعت 15  توسط alis |