آموزش خیاطی با متد آسان

اشکالات بالاتنه:

1- اختلاف بالاتنه پشت و جلو 7یا کمتر از 7 است(نرمال)

2-ابتدا الگوی پشت رسم می شود سپس الگوی جلو رولت می شود

اول الگوی پشت بالاتنه اندازه زده بعد اندازه ی بالاتنه جلو را بعد اگر بالاتنه جلو 1.5 سانت بیشتر اختلاف

داشته باشد از خط کارور جلو تا می کنیم یا در می آوریم

در صورتی که عدد بشود 35 (حالت نرمال بدون تغییر) 37 (حالت نرمال بدون تغییر 1.5 سانت بدون تغییر بیشتر

شده از خط کارور کم می کنیم )32 ( حالت تا 1تا 1.5 سانت بدون تغییر اگر بیشتر شد از خط کارور

یا نوک پنس اضافه کرد اضافاتی را که در پهلو اضافه می شود با پنس کنفرماسیون تعمیرش می کنیم

اشکالات اندامی:

اختلاف بالاتنه پشت و جلو بیشتر از 7 سانت باشد همیشه اگر عدد جلو کمتر از بالاتنه پشت کم می کنیم

به این صورت مثال:

کم باید کردمقدار اضافهبالاتنه جلوبالاتنه پشتعدد کم شده
18-7303837
2.59.5-731.54138.5
411-7253632

ابتدا الگوی پشت رسم می شود (با عدد بدست آمده) از روی این الگو الگوی جلو را رولت کرده و کنار

می گذاریم ولی پشت را ناحیه کارور یا پایین تر از کارور را در نظر می گیریم به شکل اوازمان هایی 1 سانتی

به فضایه پشت کارور اضافه می کنیم تا به عداد اولی بدست آید برای این افراد پشت دولای باز برش می خورد

نقطه A به B را می چینیم ولی کامل نه به صفر برسد بعد اوازمان هر چقدر کم بود می دهیم پهنای آن نقطه

A می شود بعد باید پنس گودی کمر راهم این الگو دارد

اگر عدد بیشتر بود مثلا 2.5 مقدار اوازمان ها را دو عدد 1 سانتی و یک 0.5 سانتی از کارور به پایین علامت

می زنیم افرادی که این اختلاف را دارند ولی قوز ندارند می توانند از حلقه گردن پشت و گوشه سرشانه 1

سانت بالا رویم ولی به حلقه آستین به صفر برسانیم

اگر بیشتر از 1 سانت بود:

1.5 سانت از گودی وگوشه گردن بالا رفته و سپس از گوشه گردن به انتهای سرشانه وصل می کنیم 1

سانتی که اضافه آمده از خط کارور کامل می چینیم و آن 1 سانت را اضافه می کنیم این الگو را می توانیم

دولای بسته هم بیندازیم اگر 1.2 میلی از گوشه گردن بالا می رویم کمی هم غوس می دهیم 1 سانت

2 میلی از خط کارور اوازمان مثلثی می دهیم


+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۴/۱۹ساعت 18  توسط alis |