آموزش خیاطی با متد آسان
شلوار کمر کشی***

مقدار پارچه :عرض 150( یک قد + 20 )  عرض کمتر از 150 (دو قد + 30-40)   پارچه آب برود 20-25 سانت اضافه

مقدار کش : دور کمر + (1.5-2) سانت اضافه مقدار کش ما است .

الگو***

از گوشه کاغذ نقطه Aدور باسن 1/4 +(0.5-1) سانت

نکته ***

اندامی : 1/4 دور باسن + 1-3 سانت آزادیا گشاد از نقطه A داخل می شویم نقطه B از نقطه A قد شلوار 

پایین می آییم نقطه C  دور باسن 1/4 + 2-3 سانت بلندی فاق از نقاط AوB پایین می آییم (E.F) از E به F وصل

می کنیم از نقطه F سانت 3-4 بیرون می رویم نقطه O از نقطه C دم شلوار یا اندازه می زنیم دور پا /2 عدد

معمولی 20-15 سانت می باشد از نقطه R سانت1-1.5 پایین می آییم از نقطه S به C وصل می کنیم از نقطه

o به s  صاف وصل می کنیم اگر خواستیم پاچه ها راسته باشد از نقطه s موازی با خط A.C با اندازه ی 40-30

سانت بالا می رویم بعد وصل می کنیم به نقطه O زاویه در نقطه K هست را باید از بین ببریم خط B.F را نصف

می کنیم بعد از نقطه O سانت 1.5-2 صاف می رویم و بعد هلال به W وصل می کنیم

پشت**

(کشیدگی پشت شلوار )بلندی فاق برای بلندتر می باشد از نقطهB سانت 3-4 بالا می رویم از نقطه

M به  A وصل می کنیم از نقطه F سانت 6-8 جلو می رویم وقتی که پهنای شخصی از قسمت باسن

کم باشد فاق جلو 3 پشت 6 می گیریم ولی اگر پهنای کسی در پشت زیاد باشد (باسن برجسته)

یا ران های درشت داشته باشد فاق جلو4 پشت 8 می گیریم افرادنرمال جلو 3.5 پشت 7 می گیریم

بلندی زانو از نقطه A پایین می آییم 2 سانت از نقطه K بیرون می آییم از دم شلوار نقطه S یک سانت

بیرون می آییم از نقطه J به I صاف وصل می کنیم N به J هلال وصل می کنیم برای دوخت خط O.S را

 اندازه می زنیم خط N.I را اندازه  می زنیم روی خط N.I را مقدار اختلاف آن را از N پایین می آییم

از نقطه L سانت 2-3 صاف می آییم بعد هلال به M وصل می کنیم نقطه K پیچیدگی دم شلوار

به داخل یا پشت برای این که این طوری نشود 2 سانت از نقطه K جلو می رویم پهنای کش + 1-1.5

سانت را بالای الگو اضافه می کنیم برای دوخت اول بغل های پا را می دوزیم بعد از پاچه ها را رو

می کنیم و داخل آن که وارونه است می کنیم بعد فاق را از وسط دوخت می زنیم و بعد هم کش شلوار

را می دوزیم به این صورت که 1.5 سانت از بالا بعد کش را می گذاریم پارچه را تا می کنیم و از 0.5

سانت پایین کش دوخت می زنیم کش دوخته نمی شود .

شلوار رکابی***


 
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ساعت 11  توسط alis |