آموزش خیاطی با متد آسان

الگوی آستین

دور بازو بیشتر از 27 باشد:(گشاد +10)(کمی ازاد +8 ) (تنگ+6)

دور بازو کمتر از 27 باشد:(گشاد+ (11 -12))(کمی آزاد +(10-9) )(تنگ +8)

A-B) فرمول بالا + دور بازو

B-DوA-C) قد آستین

نقاط B تاA و CتاD را نصف کرده و یک خط صاف به نامهای MوN وصل می کنیم


M-Fو M-E سانت 2علامت می زنیم


B-Sو A-K سانت 15-14 پایین می آییم

بعد نقاط K و F و نقاط E و Sرا با یک خط  صاف به هم متصل کرده


قسمت پشت آستین

خط F وK را تقسیم به 4 می کنیم اولی از پایین 0/5 و سومی از بالا 0/5 علامت میزنیم و با حالت دست آن را

هلال می کنیم


قسمت جلو آستین

خطS وE را تقسیم به 4 می کنیم از طرفS اولی 1/5 و سومی از بالا 0/5 علامت میزنیم و با حالت دست آن را

هلال می کنیم


T-N وN-P  دور مچ تقسیم به 2+(1-1/5) اضافه می کنیم سپس از نقطه ی Tبه نقطه K وصل می کنیم

و از نقطه PبهS وصل می شود برای افراد ی که بخواهند آستین آن مجلسی باشد آزادی درز آستین کمتر

میشود و خط شیب دار را 13 می گیریم هر چقدر شیب کمتر باشد آزادی حرکت آستین بیشتر می شود

ولی آستین کمتر مجلسی و بد فرم می شود .+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ساعت 11  توسط alis |